Επιστολή στον Ε.Φ.Κ.Α. για τον επανυπολογισμό των συντάξεων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΛΗΛΩΝ Ε.Τ.Β.Α.                                                                                       

Ομήρου 4, 1ος όροφος, γραφείο 128,  Αθήνα 105.64

Τηλ. 211-2156771

site :  syntaxetva.com ,e-mail :   info@syntaxetva.co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Αθήνα,  20.2.2023

                                                                                    Προς

                                                                                    Την Γενική  Διεύθυνση Συντάξεων του    e – ΕΦΚΑ

                                                                                    Υπόψη  Προϊσταμένης  Διεύθυνσης  κας  Νιαρχάκου Ελένης

 

Κοινοποίηση  προς  : Τοπικό  Υποκατάστημα Ασφαλισμένων  Ταμείων και  Κλάδων  ΤΣΠΑΤΕ-ΤΣΠΕΤΕ-ΤΑΠΕΤΒΑ -ΤΑΠΑΕ  ΕΘΝΙΚΗ / Υπόψη κας  Βλάχου 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Αξιότιμη   κα  Νιαρχάκου,

Για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας, των οποίων επανυπολογίστηκε  η κύρια  σύνταξη κατ’  εφαρμογή των  ρυθμίσεων του άρθρου 14 και   33 του Ν.  4387/2016, ο Σύλλογος  μας,  όπως  και   άλλα  συνταξιουχικά σωματεία   αιτηθήκαμε επανειλημμένα την έκδοση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων– συνταξιοδοτικών αποφάσεων , προκειμένου  να γνωρίζουμε τις παραμέτρους , τους κανόνες, τα κριτήρια και τα δεδομένα που έχουν ληφθεί υπόψη για τον «επανυπολογισμό» της σύνταξής τους.

Ωστόσο, ο e – EΦΚΑ  και παρά τις συστάσεις και τις εισηγήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη περιορίστηκε στην ανάρτηση (πολύ αργότερα από τον επανυπολογισμό) μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων  πληρωμής  σύνταξης στα οποία  αφενός αποτυπώνονται  τόσο το  παλαιό ποσό της  κύριας σύνταξης  (μεικτό και  καθαρό)  όσο και το  νέο  ποσό   αυτής (μεικτό και καθαρό)  που  προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό  από 1/1/2019,  αφετέρου η συνολική προσωπική  διαφορά της σύνταξης μας  καθώς και το  τελικό πληρωτέο  ποσό. Επίσης  στο  οπισθόφυλλο  συντομογραφικά  αποτυπώνονται   ασύνδετα  ασφαλιστικά δεδομένα που λήφθηκαν  υπόψη  για τον  επανυπολογισμό,  όπως  ο  χρόνος ασφάλισης  εκάστου ασφαλισμένου, ο χρόνος  ασφάλισης   που έχουν  καταβληθεί   πρόσθετες  εισφορές  λόγω  αυξημένου ασφάλιστρου,  καθώς και ο   συντάξιμος  μισθός    στις  12.5.2016, χωρίς ωστόσο να  γίνεται ουδεμία αποτύπωση όλων εκείνων των στοιχείων που πρέπει να περιέχει μια συνταξιοδοτική απόφαση ούτε ανάλυση  των υπολογισμών που έγιναν και  οι τύποι που ακολουθήθηκαν από  το  Ταμείο,   γεγονός που   φυσικά   δυσχεραίνει – αν δεν καθιστά  αδύνατο –   τον   έλεγχο  περί  του  ορθού ή μη επανυπολογισμού των κύριων συντάξεων μας δεδομένου ότι τα περισσότερα μέλη μας έχουν συνταξιοδοτηθεί πολύ πριν το 2016.

Σημειώνουμε ότι οι συνταξιούχοι μέλη  μας ασφαλίζονταν  στο  ΤΑΠ-ΕΤΒΑ – του οποίου ο κλάδος κύριας σύνταξης   εντάχθηκε από 1.1.2008 στο ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, αποδίδοντας  διαχρονικά  αυξημένες εισφορές κύριας  σύνταξης έναντι του των  εισφορών του κοινού καθεστώτος του  ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Πιο  συγκεκριμένα μέχρι το έτος  2008,  απέδιδαν   ποσοστό εισφορών  ύψους   39 %  επί των   πάσης φύσεως αποδοχών  τους  έναντι του   20 %  που  απέδιδαν οι ασφαλισμένοι  στο  κοινό καθεστώς  του  ΙΚΑ ΕΤΑΜ   επί του ανώτατου  ορίου  ασφαλιστέων αποδοχών  που προβλεπόταν κάθε  φορά. Στη συνέχεια, το παραπάνω  ποσοστό  άρχισε να  βαίνει  μειούμενο (πάντα όμως υψηλότερο, όπως γνωρίζετε) μέχρι και τις 31.12.2021 οπότε και   εξομοιώθηκε  με το ποσοστό   εισφορών του  ΙΚΑ  ΕΤΑΜ  ήτοι  20 %. Ακόμα, σε όλα τα Ταμεία των Τραπεζών είχαν θεσπισθεί παρακρατήσεις και απόδοση εισφορών ενός ή πλειόνων μισθών , όπως εισφορά λόγω διορισμού και εισφορά γάμου. Τέλος , παρακρατούνταν και αποδίδονταν στα Ταμεία η συνολική αύξηση των αποδοχών κάθε ασφαλισμένου όλου του πρώτου μήνα που προέρχονταν από προαγωγή, αλλαγή κλιμακίου, προσαύξηση παραμονής στον αυτό βαθμό κα.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4387/2016 με το ως άνω νόμο καθιερώνεται πλήρη ισονομία  με  θέσπιση ενιαίων κανόνων  για παλιούς  και νέους ασφαλισμένους και ανακαθορισμό των συντάξεων των ήδη   συνταξιούχων καθώς οι   ενιαίοι κανόνες   είναι αναγκαίοι  γιατί απέναντι στους  βασικούς κινδύνους  της  ζωής  πρέπει  όλοι οι  ασφαλισμένοι  να απολαμβάνουν  τον  ίδιο  βαθμό  εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Και ενώ σκοπός του ν.4387/2016 σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση αυτού ήταν  η αποκατάσταση της αρχής της  ισότητας  μεταξύ των παλαιών και νέων  συνταξιούχων   (ήτοι  πριν  τις  12.5.2016 και  μετά    τις  12.5.2016)  οι   συντάξεις των  συνταξιούχων  μελών μας πριν τις   12.5.2016  επανυπολογίστηκαν  όχι με  βάση τις  συντάξιμες αποδοχές  τους ήτοι το  σύνολο  των   εισφορίσιμων αποδοχών  μας  σύμφωνα  με το Καταστατικό του ΤΑΠΈΤΒΑ  αλλά  με  βάση τον συντάξιμο μισθό  μας  όπως αποτυπώνεται στην συνταξιοδοτική απόφαση,  ο οποίος όμως  υπολείπεται των πράγματι  εισφορίσιμων συντάξιμων αποδοχών μας (συντάξιμου μισθού). Ούτε φυσικά, στις συντάξεις μας μετά τον επανυπολογισμό έχουν συνυπολογιστεί τα οικογενειακά επιδόματα, όπως συμβαίνει  στους συνταξιούχους  μετά τις  12.5.2016.

Περαιτέρω, εκπρόσωποι του Συλλόγου μας που είχαν διατελέσει στο παρελθόν και μέλη του Δ.Σ του  ΤΑΠΕΤΒΑ , μετά από ενδελεχή μελέτη  ενημερωτικών σημειωμάτων σύνταξης – συνταξιοδοτικών αποφάσεων έχουν  διαπιστώσει ότι  σε πολλές  περιπτώσεις έλαβε  χώρα  εσφαλμένος επανυπολογισμός   των  κύριων  συντάξεων τους εντοπίζοντας  τα σφάλματα κυρίως στα παρακάτω σημεία   :

  1. Δεν  έχουν συνυπολογιστεί  στον  χρόνο ασφάλισης όλα τα  πραγματικά  έτη ασφάλισης των συνταξιούχων
  2. Δεν  έχουν συνυπολογιστεί  στον  χρόνο ασφάλισης όλα τα έτη επί των οποίων έχουν  αποδοθεί πρόσθετες εισφορές (σύνολο ασφαλιστικού βίου)προκειμένου να υπολογισθεί η εισφορά του άρθρου 30 του ν.4387/2016 . Ενδεικτικά έχει παρατηρηθεί ότι δεν  συνυπολογίζονται τα έτη ασφάλισης τα  οποία  έχουν   συμπληρώσει οι συνταξιούχοι μέλη μας είτε με προαιρετική  ασφάλιση είτε   με  εξαγορά πλασματικών και  για  τα  οποία  επίσης  έχουν καταβληθεί αυξημένες εισφορές.

Κατόπιν των ανωτέρω και  με την  βεβαιότητα ότι  κατανοείτε  την σοβαρότητα του  θέματος  αιτούμαστε να επανελεγχθούν άμεσα οι επανυπολογισμένες  συντάξεις  των  συναδέλφων μελών μας συνταξιούχων πριν τις   12.5.2016  και να   αποκατασταθούν οίκοθεν όλα τα ανωτέρω που έχουν οδηγήσει σε  αδικαιολόγητα πολύ μικρότερες  ανταποδοτικές συντάξεις

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνδρομή.

 

Για τον  Σύλλογο Συνταξιούχων Υπαλλήλων ΕΤΒΑ

Ο Πρόεδρος                                                                  Η  Γενική  Γραμματέας