ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 1

Ιδρύεται απο τους συνταξιούχους της ΕΤΒΑ Σωματείο με την επωνυμία
“ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ”.

Αρθρο 2

Εδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Αρθρο 3

ΣΦΡΑΓΙΔΑ:Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή με δύο ομόκεντρους κύκλους. Στο διάστημα που σχηματίζεται ανάμεσα στους δύο κύκλους γράφεται “ο τίτλος του Συλλόγου ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ”,στο δε κέντρο ο χρόνος που ιδρύθηκε το 1983.

Αρθρο 4

ΣΚΟΠΟΙ του Συλλόγου είναι:

 1. Η διατήρηση και η σύσφιξη των δεσμών, η αναπτυξη των κοινωνικών σχέσεων, η προαγωγή του αισθήματος της αλληλεγγύης των μελών ανάμεσά τους και ανάμεσα σ αυτά και το σώμα των “εν ενεργεία” υπαλλήλων της ΕΤΒΑ.
 2. Η με κάθε νόμιμο μέσο και ενέργεια κατοχύρωση και εξασφάλιση των “κεκτημένων δικαιωμάτων”, η βελτίωση της συνταξιοδοτικής κατάστασης και του επιπέδου διαβίωσης των μελών και των οικογενειών τους.
 3. Η ενίσχυση κάθε προσπάθειας για την ανάπτυξη της οικονομικής δυναμικότητος του Ταμείου Ασφάλισης για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και η βελτίωση των παροχών του προς τους ασφαλισμένους.
 4. Η ηθική και υλική συμπαράσταση στα μέλη του, σε περιπτώσεις ιδιαίτερης ανάγκης και η περίθαλψη των υπερηλίκων μελών του.

Αρθρο 5

ΜΕΣΑ:Για την επιτυχία των πιό πάνω σκοπών ο Συλλογος:

 1. Βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συνεργασία με τον Σύλλογο Υπαλλήλων ΕΤΒΑ, με τους συλλόγους συνταξιούχων υπαλλήλων άλλων Τραπεζών, με την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Τραπεζικών Υπαλλήλων, τη Συνομοσπονδία Συνταξιούχων της Ελλάδος και κάθε οργάνωση και Οργανισμό που έχει τους ίδιους ή παρεπλήσιους σκοπούς.
 2. Παρακολουθεί και μελετά την συνταξιοδοτική κατάσταση των μελών του, απόλυτα και συγκριτικά με αυτή των συνταξιούχων άλλων Τραπεζών της Χώρας και άλλων κατηγοριών συνταξιούχων και καθορίζει τις τρέχουσες κάθε φορά επιδιώξεις τους.
 3. Μελετά, επιλέγει και καθορίζει τα πιό δόκιμα και κατάλληλα, κατά τις περιστάσεις, μέτρα και μεθόδους και καταβάλει κάθε νόμιμη προσπάθεια προς το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ, τη Διοίκηση της Τραπέζης και τους αρμόδιους Κυβαρνητικούς παράγοντες καιΟργανισμούς για τη βελτίωση της συνταξιοδοτικής κατάστασης των μελών του.
 4. Καταβάλλει κάθε ενέργεια για την επίλυση των διαφορών που παρουσιάζονται ανάμεσα στα μέλη του, τη Διοίκηση της Τράπεζας και το ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ.
 5. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια, περα από αυτές που ενδεικτικά αναφέρονται στο άρθρο αυτό και που το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση κρίνει πως εξυπηρετεί τος σκοπούς του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B

ΜΕΛΗ

Αρθρο 6

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιμα.

 • Τακτικά μέλη του Συλλόγου θεωρούνται αυτοδίκαια όσοι εξέρχονται από την υπηρεσία της ΕΤΒΑ και δικαιούνταινα λαμβάνουν σύνταξη από το ΤΑΠΕΤΒΑ (άνδρες ή γυναίκες)από την ημέρα της συνταξιοδότησής τους χωρίς να απαιτείται αίτησή τους.
 • α. Οι υπάλληλοι και οι δικηγόροι της ΕΤΒΑ αμέσως μόλις αποκτήσουν το δικαίωμα της συνταξιοδότησής απο το Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού της ΕΤΒΑ.
 • β.Οι χήρες των συνταξιούχων.
 • γ. Κάθε άλλο συνταξιοδοτούμενο, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ταμείου Ασφαλίσεως και τις προϋποθέσεις των Νόμων, μέλος της οικογένειας του αποβιώσαντος μέλους.

Επίσης

 • α.Οι έμμεσοι ασφαλισμένοι των περιπτώσεωn β και γίνονται τακτικά μέλη του Συλλόγου μετά το θάνατο του άμεσου συνταξιούχου και με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τακτικού μέλους.
 • β.Αν τα μέλη της οικογένειας του τακτικού μέλους που πέθανε και έχουν νόμιμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, είναι περισσότερα από ένα,τότε αντιπροσωπεύονται στις Γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου από ένα πρόσωπο και έχουν όλοι μαζί μία ψήφο στις αποφάσεις και τις αρχαιρεσίες.
 • γ.Τα δικαιώματα του τακτικού μέλους της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού , αναλαμβάνονται πρώτον από τον σύζυγο που βρίσκεται στη ζωή.
 • δ.Αν δεν υπάρχει στη ζωή σύζυγος, ή για οποιο άλλο λόγο παραιτείται με έγγραφο που στέλνει στη Διοίκηση του Συλλόγου ή διαγράφεται λόγω νέου γάμου, τότε τα δικαιώματα και η εκπροσώπηση αναλαμβάνονται από αυτόν που έχει τη μεγαλύτερη και νόμιμη ηλικία.
 • ε. Αν ο πιό πάνω διάδοχος των δικαιωμάτων του άμασου συνταξιούχου τακτικού μέλους δεν έχει νόμιμη ηλικία τα διακαιώματα αναλαμβάνει ο οριζόμενος απο τα αρμόδια δικαστήρια ή από τον νόμο επίτροπος ή κηδεμόνας.
 • Εκτακτα μέλη γίνονται μετά από αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και απόφασή του, υπάλληλοι και δικηγόροι της ΕΤΒΑ που απεχώρησαν απο την Τράπεζα πρόωρα, πρίν από την συμπλήρωση των συνταξιοδοτικών τους προϋποθέσεων λόγω εθελουσίας ή άλλης συμφωνίας.
 • Επίτιμα μέλη ανακυρύσσονται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης πρόσωπα που πρόσφεραν στην ΕΤΒΑ,
  στους υπαλλήλους ή το Σύλλογο διακεκριμένες υπηρεσίες.

 

 

Αρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών.

 1. Τα τακτικά μέλη δικαιούνται και υποχρεούνται:
  • α. Να παίρνουν μέρος στη ζωή και τη δράση του Συλλόγου
  • β. Να τηρούν το καταστατικό και να δέχονται ανεπιφύλακτα τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων που πέρνονται νόμιμα και να μη φέρουν εμπόδια στην εκτέλεση και εφαρμογή τους.
  • γ. Να συμβάλλουν στην επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου.
  • δ. Να παίρνουν μέρος στην Διοίκηση άν μένουν μόνιμα στην περιοχή της διοικητικής περιφέρειας του Νομού Αττικής.
  • ε. να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ψήφου.
  • στ. Να πληρώνουν τακτικά το πολύ μέχρι τη μέρα των Γενικών Συνελεύσεων τις συνδρομές τους και τις έκτακτες εισφορές που ορίζουν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
 2. Τα έκτακτα μέλη δικαιούνται:
  • α.Να παίρνουν μέρος στη ζωή και τη δράση του Συλλόγου, και να συμβάλλουν στη επιτυχία των ειδικών και γενικών σκοπών του.
  • β. Νά παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις με τρείς εκπροσώπους με δικαίωμα λόγου,δίχως όμως με δικαίωμα ψήφου.
  • γ.Νά παίρνουν μέρος με αντιπρόσωπό τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού συμβουλίου.
  • δ.Να πληρώνουν τακτικά την ειδική γι αυτούς συνδρομή που ορίζουν το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
 3. Τα επίτιμα μέλη:
  • α.Δεν έχουν καμιά υποχρέωση για πληρωμή συνδρομών ή άλλων εισφορών που ορίζουν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
  • β.Εχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου,δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.
  • γ. Δεν εκλέγονται στη Διοίκηση του Συλλόγου, ούτε έχουν δικαίωμα στη διαχείριση της περιουσίας του.

Αρθρο 8

Αποχώρηση μέλους

Τα τακτικά και έκτακτα μέλη αποχωρούν απ το Σύλλογο με αίτηση που υποβάλλουν στη Διοίκησή του.

Αρθρο 9

Πειθαρχικές κυρώσεις – Αποβολή – Διαγραφή μέλους.

  1. Στο μέλος του Συλλόγου που συνειδητά ή ασυνείδητα και ανεύθυνα με λόγια ή με πράξεις:
   • α.παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού, αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Συλλόγου, παραβαίνει της διατάξεις της νομοθεσίας περί Σωματείου, αντιδρά και βάζει εμπόδια στην εκτέλεση των αποφάσεωντου Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων
   • β.Με ανεύθυνες, αναξιοπρεπείς πράξεις και ασυμβίβαστες στην ιδιότητα του μέλους ενέργειες ή παραλήψεις, εκθέτει ηθικά και γίνεται αίτιος υλικής ζημίας του Συλλόγου και των μελών του.
   • γ.προσπαθεί να εκτρέψει τη δράση του Συλλόγου σε άσχετους με το πνεύμα και τις αρχές του Καταστατικού σκοπούς.
   • δ.καταδικάζεται για αξιόποινες πράξεις που έχουν σαν συνέπεια στερήσεις που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας.

Επιβάλονται οι πιό κάτω πειθαρχικές κυρώσεις:

  • Α. Απ το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί σ αυτές τις περιπτώσεις σαν Πειθαρχικό Συμβούλιο ανέκλητα:
  • Αα. Σύσταση, Παρατήρηση, Εγγραφη επίπληξη για απλά πειθαρχικά παραπτώματα.
  • Β. Απο τη Γενική Συνέλευση με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε επιβαρυντικές περιπτώσεις:
  • Βα. ανέκλητη προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο.
  • Ββ. οριστική αποβολή όταν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι.
 1. Η τήρηση της σειράς των ποινών δεν είναι υποχρεωτική και εξαρτάται από το είδος, τη βαρύτητα της παράβασης και τις συνέπειες που έχουν γιατο Σύλλογο και τα μέλη του.
 2. Σε όλες τις περιπτώσεις το μέλος που διώκεται πειθαρχικά, καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε προφορική και έγγραφη απολογία που πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε 15 μέρες απο την ημερομηνία της κλήσης του.
 3. Η απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα γεγονότα και σε έγγραφα στοιχεία, καταγγελίες και αναφορές, φυσθκών ή νομικών προσώπων, αρχών ή σε δικαστικές αποφάσεις και στην απολογία του διωκόμενου ή χωρίς αυτήν αν περάσουν οι 15 μέρες από την κλήση. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί οριστικής αποβολής του, ο διαγραφόμενος έχει δικαίωμα μέσα σε δύο μήνες απο τη γνωστοποίησής της να καταφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια, όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας.
 4. Διαγράφεται αυτοδίκαια από μέλος του Συλλόγου:
  • α.η χήρα συνταξιούχου που έρχεται σε νέο γάμο.
  • β.όσοι αδικαιολόγητα καθυστερούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Σύλλογο πάνω από ένα χρόνο.
  • γ.Η επαναγραφή του μέλους που διαγράφεται για καθυστέρηση οικονομικών υποχρεώσεων είναι δυνατή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υποβληθεί καινούργια αίτηση, καταβληθεί το διακαίωμα εγγραφής και πληρωθούν όλες οι μέχρι τη διαγραφή οφειλές στο Σύλλογο.

Αρθρο 10

Το μέλος που αποχωρεί, διαγράφεται ή αποβάλεται, δεν έχει κανένα δικαίωμα σε κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου, ούτε καμία απαίτηση για τις συνδρομές και κάθε είδους οικονομικές εισφορές που έχει καταβάλει.